Warunki niezbędne dla uzyskania zgody na prowadzenie prac wykopaliskowych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015 roku – „W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789).

§ 26

1. Badania archeologiczne może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę w zakresie tych badań.

2. Przy ustalaniu czasu trwania praktyki, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz opracowywania dokumentacji zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań archeologicznych.

Ponadto:

§ 26a

1. Prace konserwatorskie, badania konserwatorskie, prace restauratorskie, badania architektoniczne oraz badania archeologiczne może prowadzić także osoba, która nabyła uprawnienia do ich prowadzenia w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w § 22-24, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

Więcej informacji i formularze niezbędne do złożenia wniosku na stronie PWKZ Gdańsk:

Adres urzędu

ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk
Godziny pracy
07.45-15.45
tel. 58 301 62 67, 320 32 87, 58 305 22 56
fax. 58 301 62 68

http://www.ochronazabytkow.gda.pl/formularze-wnioski-oswiadczenia/zabytki-archeologiczne/