1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
  2. Uchwały Zarządu Oddziału przekazywane są do wiadomości Zarządu Głównego SNAP w terminie do 14 dni od ich podjęcia.
  3. Za pomocą Uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, pod warunkiem uznania nadrzędności Statutu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział może regulować sprawy dotyczące bieżącej działalności oraz spraw majątkowych.
  4. Zarząd Główny Stowarzyszenia ma prawo na mocy uchwały nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych w jego opinii z celami statutowymi Stowarzyszenia.
  5. Od uchwały Zarządu Głównego niewyrażającej zgody na działania Oddziału niezgodne w jego opinii z celami statutowymi Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału może odwołać się do Walnego Zjazdu Delegatów. Do czasu potwierdzenia lub odrzucenia uchwały Zarządu Głównego przez Walny Zjazd Delegatów, zakwestionowane działania nie mogą być podejmowane.