Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich rozdział III, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub obywatel zagraniczny zamieszkały w Polsce, który spełnia jeden z poniżej wymienionych warunków: 

§ 12

  1. Ukończył studia wyższe I lub II stopnia w zakresie archeologii, 
  2. Ukończył studia wyższe w innej dziedzinie, a pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i metod archeologii, w muzealnictwie, konserwacji zabytków, ochronie zabytków lub innych placówkach naukowo-badawczych, związanych z archeologią, 
  3. Pracuje w jednej z dziedzin wymienionych w § 12 punkt 2, a nie ukończył studiów wyższych, jeśli Oddział Stowarzyszenia i Komisja Kwalifikacyjna uznają taką działalność za odpowiadającą wymogom przynależności do Stowarzyszenia,
  4. Jest studentem studiów II stopnia archeologii, pod warunkiem potwierdzenia aktywności kandydata w studenckim kole naukowym lub innych organizacjach naukowych lub społecznych związanych z archeologią, muzealnictwem lub ochroną zabytków. 

§ 13

Kandydaci na członków zwyczajnych przyjmowani są na podstawie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz opinii i poparcia dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia, za zgodą Zarządu Oddziału, do którego kandydat chce należeć. Zarząd Oddziału, do którego kandydat chce należeć, przesyła deklarację do Komisji Kwalifikacyjnej. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej stwierdzającej kwalifikacje zawodowe i naukowe kandydata.