1. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają nie rzadziej niż raz na kwartał.
  2. Zebrania członków Oddziału dobywają się w miarę bieżących potrzeb, przynajmniej 4 razy w roku.
  3. Zwyczajne Walne zebranie członków w celu podsumowania działalności statutowej zwołuje Zarząd oddziału raz w roku.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w razie potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 liczby członków Oddziału, bądź też na żądanie Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.